Fjällräven Press Room

Användarvillkor

Användarvillkor

Användarvillkor för Hanwag GmbH, Primus AB, Fjällräven International AB (nedan kallat ”leverantör”)

Användningen av Hanwags, Fjällrävens och Primus press-server (nedan kallad ”press-server”) tillåts endast enligt följande användarvillkor. Användarvillkoren innehåller uttryckligen bestämmelserna om dataskydd och alla andra bestämmelser som tillhandahålls på webbplatsen för användning av press-servern. Med varje inloggning accepterar du respektive giltiga version av användarvillkoren. Dessutom förklarar du ditt uttryckliga samtycke till användarvillkoren genom att aktivera kryssrutan "Ja, jag samtycker" när du registrerar dig på press-servern. Du måste dock ha accepterat dessa användarvillkor innan du laddar ner, kopierar eller använder bilder, videoklipp, grafik, texter etc. (nedan kallade "data") från leverantörens press-server.

Vänligen kontrollera innan varje inloggning om du godkänner de gällande användarvillkoren. Se www.press.fjallraven.com/terms.för den aktuella versionen. Leverantören förbehåller sig rätten att när som helst, och efter eget gottfinnande, korrigera, ändra eller ta bort enskilda delar av användarvillkoren. Sådana ändringar kan inträffa utan att det uttryckligt meddelas till användaren och de kommer att träda i kraft omedelbart efter offentliggörandet av den nya versionen på webbplatsen. Som registrerad användare ger du ditt samtycke till att varje inloggning som följer en ändring, innebär ditt samtycke till den ändrade versionen av användarvillkoren.
Vänligen studera dessa användarvillkor noggrant. De innehåller viktig information om omfattningen och begränsningarna av nyttjanderätten av medieinnehållet på denna press-server.

Företagen som driver denna press-server är Hanwag GmbH, Wiesenfeldstrasse 7, 852 56 Vierkirchen, Tyskland, Fjällräven International AB, Box 209, 891 25 Örnsköldsvik, Sverige och Primus AB, Box 209, 891 25 Örnsköldsvik, Sverige. För ytterligare information hänvisas till motsvarande juridiska meddelande.

Press-servern är fritt tillgänglig för alla. Observera: funktionen för varukorgen och tillgång till eventuellt tillgängligt exklusivt innehåll är dock reserverat endast för personer som på förhand registrerat sig på denna webbplats. Registrering och tillgång är reserverat för personer som arbetar professionellt som journalister och är över 18 år. Se till att dina användardata (inloggning/lösenord) inte är tillgängliga för tredje part. Vi förbehåller oss rätten att vidta åtgärder mot obehörig användning av press-servern och/eller att blockera motsvarande konto. Detta gäller personer som har lämnat felaktiga uppgifter under registreringsprocessen, tillhandahåller uppgifter från andra personer eller använder andra personers konton.

Om du registrerar dig för press-servern så kommer vi att samla in specifika personuppgifter från dig. Vi hänvisar till bestämmelserna om dataskydd för mer information om hur vi använder och bearbetar dessa uppgifter.

Användarförhållande och åtkomstdata
Användarförhållandet börjar så fort du har slutfört registreringsförfarandet här www.press.fjallraven.com/register och vi har skickat åtkomstdata (användarnamn/lösenord) till dig efter att vi har kontrollerat de uppgifter du uppgivit, eller så snart som information från press-servern används, eller när innehåll laddas ner.

Användarförhållandet och dina rättigheter och skyldigheter som följer av detta kan inte överlåtas till tredje part. Du förbinder dig att alltid hålla dina åtkomstdata till press-servern konfidentiella. I synnerhet åtar du dig att varken överlämna eller yppa åtkomstdata till tredje part. Om du misstänker att tredje part har fått tillgång till ditt lösenord måste du ändra det omedelbart. Du kan använda funktionen som tillhandahålls för detta ändamål på denna webbplats eller så kan du begära att få ett nytt lösenord via e-postadressen under ”Kontakta oss”. Rätten till särskild uppsägning utan föregående meddelande av en viktig anledning förblir opåverkad.

Tidsperiod och uppsägning
Efter registrering kan båda parter avsluta användarförhållandet när som helst med en (1) veckas varsel. En viktig anledning ska i synnerhet anses föreligga om du bryter mot ”Licensvillkoren för pressmeddelanden”.

Ägarrättigheter
Leverantören är ägare av allt innehåll på denna webbplats, inklusive produktbilderna av våra produkter, mallar, skärmdumpar, grafik, logotyper, digitala nedladdningar och annan data, såvida de inte ägs av tredje part som i sin tur har licensierat innehållet till leverantören. Innehållet skyddas av nationella och internationella upphovsrättslagar och avtal eller av andra lagar för skydd av immateriella rättigheter. Företaget som saluför eller licensierar dessa produkter är berättigat till rättigheter som härrör från varumärken, arbetstitlar och andra rättighetshavares upphovsrätt.

Licensvillkor för pressmeddelanden
Följande licensvillkor ska gälla för allt innehåll, inklusive bilder, bilder på produkterna, bilder på individer, mallar, grafik, logotyper, digitala nedladdningar och annan data som uttryckligen görs tillgänglig för nedladdning på denna press-server (hädanefter kallat ”press-serverinnehåll”):
På grundval av de nuvarande licensvillkoren beviljar leverantören dig kostnadsfritt den icke-exklusiva (enkla) rätten att under användarförhållandet använda press-serverns innehåll uteslutande för rapportering i tryck och/eller elektroniska medier, att distribuera dem för detta ändamål eller för att göra dem tillgängliga för allmänheten. Tillhandahållandet av möjligheten till användning ska inte ge upphov till några ytterligare rättigheter, särskilt inte immateriella rättigheter. Efter uppsägning av användarförhållandet, av vilken anledning som helst, har du inte längre rätt att använda press-serverns innehåll. Vidare förbehåller sig leverantören rätten att dra in rätten till användning av press-serverns innehåll, såväl som att förbjuda användningen av något som helst press-serverinnehåll.

Press-serverinnehållet ska uteslutande användas för egen redaktionell rapportering om de specifika produkter som avses. Användning av press-serverinnehåll i något annat sammanhang, i synnerhet som symbolbilder eller inom ramen för rapportering om allmänna ämnen med utomhusreferens, får endast ske med särskilt skriftligt tillstånd från leverantören. Press-serverinnehållet är inte avsett för kommersiellt bruk, särskilt inte för reklamändamål. Dessutom är det inte tillåtet att använda press-serverinnehållet inom ramen för, eller i samband med, olagligt eller oetiskt innehåll.
Vid användning av bilder ska respektive leverantör, Hanwag GmbH, Fjällräven International AB eller Primus AB, anges som källa.

Med undantag för de ändamål som uttryckligen nämnts ovan, får inte press-serverinnehållet kopieras, distribueras, reproduceras offentligt eller på annat sätt nyttjas. Det är inte tillåtet att överföra eller underlicensiera användarrättigheterna som ges till dig, inte ens delvis eller tillfälligt.
Du har inte rätt att redigera eller ändra press-serverinnehåll och/eller använda press-serverinnehåll som redigerats/ändrats i samband med din rapportering, såvida det inte är endast text från artiklar eller pressmeddelanden. I det senare fallet får du inte ändra på texter så att mening eller sammanhang förändras med avseende på deras respektive ämne. Naturligtvis har du rätt att helt obehindrat skriva egna texter om våra produkter, förutsatt att dessa texter inte är baserade på modifiering av ett pressmeddelande. Detta förbud innefattar även användningen av press-serverinnehåll på ett sätt där detta innehåll delvis döljs av, eller kombiernas med, andra designelement.

I den mån som press-serverinnehållet (a) innehåller varumärken eller företagsbeteckningar från tredjepartsföretag eller (b) liknar eller avser tredjepartsföretag, ska du vara ansvarig för att erhålla de nödvändiga tillstånden och licenserna.
I den mån som leverantören bestämmer att press-serverinnehåll endast får publiceras från en viss tidpunkt utgör en för tidig publicering en allvarlig överträdelse av avtalet, vilket bland annat berättigar leverantören till att säga upp avtalet utan föregående meddelande.

Övrigt innehåll
Övrigt innehåll, annat än det ovan beskrivna press-serverinnehållet, får endast användas i den mån det är nödvändigt för att visa respektive webbplats på användarens datorskärm. Det är särskilt förbjudet att reproducera, ladda ner, överföra, vidarebefordra eller ändra webbplatsens design eller utformning eller materialet och informationen som publiceras därpå – inte ens i delar eller i andra filformat – eller förvara detsamma på papper, cd-rom eller på andra elektroniska databärare (till exempel i databaser eller på andra webbplatser). Detta övriga innehåll får inte heller användas: (i) på andra webbplatser, i andra publikationer eller offentliga förevisningar, (ii) i samband med produkter eller tjänster som inte tillhandahålls av leverantören, (iii) på ett sätt som kan skapa risk för förvirring hos kunden, (iv) på ett sätt som kan förnedra eller misskreditera leverantören (v) för exploatering av kommersiella ändamål, eller (vi) om användningen på annat sätt gör intrång på leverantörens immateriella rättigheter eller upphovsrätt.

Ansvarsbegränsning och garanti
I händelse av uppsåt, grov oaktsamhet, skada på liv, kropp eller hälsa och vid åsidosättande av skyldighet som endast möjliggör uppfyllandet av syftet med avtalet och att du kan lita till uppfyllandet (avtalsförpliktelse/större skyldighet), är leverantören ansvarig i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

I alla övriga fall gäller följande:
Allt innehåll och alla tjänster som tillhandahålls på denna press-server tillhandahålls utan kostnad ”i befintligt skick”, och utan att leverantören tar något ansvar eller lämnar någon garanti för detsamma. Ansvar och rättigheter vid fel (inklusive ansvar för fel) är uttryckligen uteslutna.
De ansvarsföreskrifter som beskrivs ovan hänvisar till alla anspråk som är kopplade till användningen av innehållet och tjänsterna i press-servererbjudandet, oberoende av deras rättsliga grund. Särskilt ingår skador som uppstår på grund av avtalsbrott och skadeståndsgrundande händelser.

Brott mot användarvillkoren
Vid brott mot dessa användarvillkor kan leverantören kräva att press-serverinnehållet på din bekostnad återkallas eller korrigeras eller att distributionen helt upphör. Eventuellt missbruk av press-serverinnehållet eller brott mot dessa användarvillkor innebär att leverantören förbjuder vidare användning av denna tjänst och vid behov hävdar rättsliga anspråk, särskilt skadeståndsanspråk. I händelse av anspråk från tredje part mot leverantören på grund av olaglig användning av press-serverinnehållet är du skyldig att ersätta leverantören.

Övrigt
Om enskilda bestämmelser i dessa användarvillkor skulle vara eller blir overksamma eller verkningslösa, ska verkan av de återstående bestämmelserna eller delar av sådana bestämmelser inte påverkas. De ineffektiva bestämmelserna ska ersättas med en föreskrift som ligger närmast den overksamma eller verkningslösa bestämmelsen, i mening och syfte. Detsamma gäller i händelse av en lucka i regelverket.

Tillämplig lag är den för Förbundsrepubliken Tyskland, med uttrycklig uteslutning av Förenta nationernas konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor (CISG). Exklusiv plats för alla tvister som härrör från, eller i samband med, användningen av denna webbplats är München.